Efexis helpt organisaties te ontwikkelen. Wij werken daarbij 'in het werk aan het werk': want dáár gebeurt het. Samen met managers en medewerkers gaan we het werk in: wat gebeurt er en waarom en welke factoren bepalen dat? Onze aanpak biedt een nieuw kader om een organisatie vanuit het klantperspectief op te bouwen om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om het nieuwe kader in de toekomst in alle nieuwe situaties toe te kunnen passen, coachen wij op alle niveaus, van directie tot werkvloer. Na onze interventie staat er een organisatie die zonder ons verder kan blijven verbeteren, ontwikkelen en samen werken aan haar bedoeling.

Aanpak

Efexis helpt organisaties te ontwikkelen. Onze aanpak bestaat uit een gevarieerd palet. Verandering duurzaam maken betekent dat managers en medewerkers leren hoe zij het geleerde kunnen borgen. Wij ondersteunen met coaching en management development en realiseren tegelijkertijd een cultuurverandering.  

 

check.png: PNG Image (19 KB) De eerste fase "Check" is uitzoeken “hoe het werk werkt”. Dit geeft heel veel informatie over processen, cultuur, de manier van leidinggeven, samenwerken en over de missie en visie. Bij onze aanpak hoort ook je afvragen waarom het werk nu zo gaat: welke factoren bepalen hoe het werk is ingericht. En hoe goed doet de organisatie vanuit klantperspectief gezien al het werk dat zij voor de klant doet.

 plan.png: PNG Image (19 KB)

Als de uitgangspunten die verspilling kunnen voorkomen bekend zijn, begint "Plan" de tweede fase: weer het werk ingaan. Maar nu met een nieuw kader: klant centraal, maatwerk, deskundigheid op de juiste tijd, op de juiste plek. Bij elke actie en handeling horen voortaan de vragen: hoe deed je dit in de oude situatie? Wat zegt het nieuwe kader over de acties? Wat ga je doen: waardewerk of een verspilling (een kwestie) wegwerken? De medewerkers experimenteren eerst op kleine schaal met werkelijke klantvragen. Allengs ontstaat een nieuw proces in een nieuw systeem.
 do.png: PNG Image (19 KB) De derde fase "Do" is het normaal maken van wat in Plan is uitgeprobeerd. Stapsgewijs rollen alle medewerkers het nieuwe systeem in. Efexis coacht managers en medewerkers om voortaan zelf het nieuwe kader structureel en systematisch toe te passen in het werk.

 

Tijdens onze interventie komen uiteenlopende zaken op tafel. Spanningen, conflicten, oud zeer, vaststaande beelden, oude patronen, onbekendheid met elkaars werk, mensen die niet goed in hun vel zitten. Maar ook: kritische en bevlogen medewerkers, talenten, onopgemerkte/ongekende deskundigheid, verrassende combinaties. In overleg bepalen we wie wat oppakt. Onze ambitie is organisaties te ontwikkelen met mensen die voortaan al samenwerkend bezig zijn de bedoeling te realiseren.

Wat betekent de organisatieverandering voor het management? Hoe stuur je in een systeemorganisatie? Hoe gebruik je metingen om het werk te verbeteren? Hoe voer je gesprekken met medewerkers over hun werk? Welke vaardigheden moeten daarvoor worden ontwikkeld? Wat betekent dit voor je persoonlijke leiderschap? 

Al deze vragen komen - zowel individueel als groepsgewijs - aan bod bij onze begeleiding van managers. Actuele onderwerpen die bij het ontwikkelen ontstaan, pakken we ook direct op. De professionaliseringsmogelijkheden vlechten wij hierbij in. De management development vloeit voort uit wat zich in het werk aandient.  

Hebben uw medewerkers moeite met samenwerken? Worden afspraken niet nagekomen? Wordt er geklaagd over slechte communicatie door het management? Zijn medewerkers niet tevreden? Dan ligt de oorzaak waarschijnlijk in de manier waarop het werk is georganiseerd. Door samen met management en medewerkers het werk te onderzoeken en de oorzaken van problemen aan te pakken, ontstaat vertrouwen waardoor de cultuur verandert.

Een cultuurverandering realiseren wij door met mensen in het werk te zijn en daar de veranderingen op basis van systeemdenken te realiseren. In het werk aan het werk levert een andere manier van omgaan met elkaar op: het werk, waar een ieder ooit eens voor heeft gekozen, komt centraal te staan. Mensen vinden elkaar weer om op een constructieve manier over het werk te kunnen praten. Het werk en het verbeteren ervan zorgt voor een positieve sfeer. 

Een verkenning biedt Raden van Toezicht en Managementteams de mogelijkheid om in korte tijd (1-3 dagen) de organisatie door te lichten. Wat gebeurt er werkelijk in het werk? Boeken we eigenlijk wel de resultaten waarvan we dachten dat we die behaalden? Welke factoren belemmeren het waardewerk en wat zou een nieuw kader kunnen zijn?

Wij geven één-daagse of meerdaagse in company workshops waarin wij u leren wat onze aanpak voor u en uw organisatie kan betekenen.

In de 1-daagse workshop leert u vanuit het perspectief van de klant werkprocessen te definiëren, deze in kaart te brengen en ze te analyseren. 

De meerdaagse workshop laat u kennis maken met de concepten uit het systeemdenken. Wat zijn de voordelen van de toepassing van deze concepten. Samen met ons gaat u ook 'het werk in' van uw eigen organisatie en krijgt u zicht op wat deze aanpak concreet bij en voor u kan betekenen. Hoe verbetert u de dienstverlening en wat is daarvoor nodig?

Neem met het contactformulier contact op voor de mogelijkheden.

Managers die zelf aan de slag willen met het ontwikkelen van hun organisatie kunnen wij bijstaan en adviseren. 

Na een interventie moet het management nog veel doen om de verandering duurzaam te maken. Koersvast blijven, omgaan met nieuwe omstandigheden: wij kunnen erbij helpen. 

Klanten

Raymond Kavsek, (teamleider Financiën, provincie Drenthe)

“Ik heb in 6 weken meer geleerd over leidinggeven dan in de 10 jaar daarvoor.”

Judith Gelmer (teammanager gemeente Haarlemmermeer)

"Een medewerker die zelf niet heeft meegedaan aan de interventie merkt op: het is ongelooflijk om te zien dat iedereen zich zo vrij voelt, dat ze zich kwetsbaar durven uit te spreken over van alles."

Bibliotheek

Fundamenteel verbeteren

Ons boek 'Weten hoe het werk werkt' gaat over de vragen waar managers en bestuurders in dienstverlenende organisaties dagelijks voor staan. Wij beschrijven vele 'oplossingen' die managers keer op keer bedenken en toepassen, maar die in de praktijk toch niet tot de gewenste verbeteringen leiden. Het dominante managementdenken achter deze 'oplossingen' zetten wij uiteen en wij laten daarnaast ook zien waar je als topmanager of bestuurder uit kunt komen als je je eigen denken wel durft uit te dagen.

Hoe JBRA 65% verspilling ontdekte
Weten wanneer je het goed doet

Over ons

Efexis betekent 'voortaan'. Deze naam geeft de situatie weer waarin wij een organisatie willen achterlaten: voortaan kunnen managers en medewerkers zelfstandig met elkaar werken aan het waarmaken van de bedoeling. Het logo verbeeldt het creëren van waarde voor de klant: begrijp van uw klant waar het hem/haar om gaat en doe dat in één keer goed.

Efexis is een logisch vervolg op Vanguard Nederland. Interventies met de Vanguard-methode ('in het werk aan het werk'), leveren unieke informatie op die helpt om een organisatie te ontwikkelen. De focus van Vanguard is hierbij gericht op het overgaan van een command & controlstructuur naar een systeemorganisatie door het denken te veranderen. Systeemcondities in een organisatie aanpakken met Vanguard, draagt bij aan een duurzame ontwikkeling. Wij merkten echter dat er meer nodig was. Efexis gaat, uitgaand van de Nederlandse context, een stap verder dan Vanguard. Wij ontwikkelen met de systeemaanpak organisaties èn mensen. In het werk pakken wij behalve de 'harde' systeemcondities, ook de 'zachte' cultuuraspecten op. Om de verbetering duurzaam te borgen, begeleiden en coachen wij medewerkers én managers op alle niveaus. Zij leren hoe hun specifieke deskundigheden bijdragen aan de bedoeling. Daarna zijn zij in staat om voortaan te blijven ontwikkelen en innoveren.

Mirjam Coret

Mirjam introduceerde in 2008 de Vanguard Methode in Nederland. Tussen 2011 en 2015 begeleidde zij JBRA (Jeugdbescherming Regio Amsterdam): 2x gekozen tot overheidsorganisatie van het jaar (Nederland 2014, Europa 2015). Zij startte Efexis in 2016 om de organisatieontwikkelingsaanpak verder te kunnen verdiepen. Hoe mensen, organisaties en systemen kunnen veranderen heeft haar altijd bezig gehouden. Door haar ervaring in uiteenlopende werkgebieden kan ze steeds haar creativiteit en denkkracht inzetten.

Anneke Schreel

Anneke studeerde in Frankrijk, België en Rusland. Meer dan 10 jaar bekleedde zij managementfuncties in o.a. de organisatie van zakelijke reizen en handelsmissies (publieke & private sector) naar Rusland, voormalige Sovjet republieken en Oost-Europa. Zij ervaarde er de invloed van systemen op menselijk gedrag. Deze achtergrond en ervaring laten haar als consultant (sinds 2001) soepel bewegen dwars door alle niveaus, sectoren en culturen heen.

Michiel Grünwald

Michiel heeft meer dan 12 jaar gewerkt als manager bij de overheid op alle niveaus van teamleider tot lid van het managementteam. Hij weet uit eigen ervaring waar je als manager tegenaan loopt en wat de valkuilen van steeds dezelfde oplossingen zijn, en hij begrijpt hoe hij als consultant van toegevoegde waarde voor managers kan zijn.

Friso Gosliga

Friso is organisatiepsycholoog en heeft altijd gewerkt in, met of aan veranderingen in organisaties. In 2001 ontmoette hij bij IBM professor Dave Snowden, die hem op het spoor van complexiteitstheorie, organisch kennismanagement en Cynefin zette. Samen werkten zij jarenlang aan projecten en workshops in binnen- en buitenland; eerst bij IBM, daarna beiden als zelfstandige adviseurs. In 2004 werd daarbij SenseMaker® ontwikkeld. Friso was in 2012 mede-oprichter van het bureau SenseGuide, dat zich vooral bezighoudt met complexe vraagstukken. Hij sloot zich in 2016 aan bij Efexis, om weer dieper de organisatie in te gaan en van daaruit te werken aan duurzame organisatieontwikkeling.

96 x 124 Dave Snowden.png: PNG afbeelding (12 KB) Dave Snowden heeft de eigenschappen van een complexe wereld, zoals die bijvoorbeeld bestaan in de biologie, toegepast op de wereld van mensen, samenlevingen en organisaties. Volgens hem is in een complexe wereld een andere manier van handelen nodig om effectieve invloed uit te oefenen dan in de gecompliceerde wereld van dingen.
ackoff.png: PNG Image (28 KB) Russell Ackoff beschouwt een organisatie als een systeem, elke verandering in 1 onderdeel heeft gevolgen voor andere onderdelen.
deming.png: PNG Image (51 KB) W. Edwards Deming pakte verandering altijd gestructureerd aan. Verandering, benadrukte hij, zal grote gevolgen hebben voor de rol van de manager.
image002.gif: GIF Image (9 KB) Taiichi Ohno: 'In je eigen systeem vindt je de oplossingen.' Leren is kijken naar je organisatie als systeem. Klakkeloos oplossingen uit andere organisaties toepassen in je organisatie, is zinloos. Het Toyota Production System is geen blauwdruk, maar een inspiratiebron: zorg voor maatwerk op basis van de vraag! 
image011.png: PNG Image (17 KB) Chris Argyris maakte een onderscheid in leren: single loop learning (de problemen 'oplossen') versus double loop learning (de oorzaken aanpakken).
image013.png: PNG Image (16 KB) John Seddon vindt klantvraag een belangrijke hefboom voor verandering. De soort klantvraag (waardevraag of foutvraag) die een organisatie binnenkomt analyseren, is cruciaal.
image019.png: PNG Image (17 KB)  Alfie Kohn: 'beloning en straf werken alleen bij heel eenvoudige taken, maar niet als motivatie voor werk waarbij kennis en inzicht zijn vereist. De intrinsieke motivatie is dan een veel belangrijkere factor om het werk goed te doen.'

Contact

Contactgegevens

Efexis B.V.
Dijkbraak 21
1035 JS, Amsterdam
KVK 65286332
BANK NL54 RABO 0157 0386 88
BTW NL856051809B01

Emirjam@efexis.nl
M+31 6 224 77 029

Contactformulier